Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Privacy

Privacyreglement

Dit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;

het leveren van informatie en het (elektronisch)

beantwoorden van uw vragen;

 • Het (elektronisch verstrekken van herhaalrecepten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • Verstrekkingen van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • Zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, indien:
  • U uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • De gegevens verwerking noodzakelijk is van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Mededelingen voor voormalig patiënten van dr. Oppenhuizen

- Het telefoonnummer veranderd: 071-5767646

- Dr. Meskers is de nieuwe praktijkhouder. Zij zal met dr. Loor voornamelijk haar eigen patiënten blijven zien.
  U zal dus voornamelijk worden gezien door dr. van Exel, dr. van Ruiten of dr. van Mosseveld.

- U moet in het ziekenhuis aangeven dat uw huisarts dr. Meskers is; dan komen de brieven op de juiste plek binnen.
  Dit is onafhankelijk van door welke huisarts u gezien bent/wordt.

 

 

Pagina 2 van 2

Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam